Account Suspended

This Account Has Been Suspended

Sitemap
کارمند اداره برقی که دست و پای خود را از دست داده است و هزینه های بیمارستان را از جیب خود داده و نزدیک به ۵۰ میلیون تومان مقروض شده است بخاطر اینکه شرکت او را بیمه نکرده بوده ، ایشون در حال حاضر با دو فرزند و یک همسر با یارانه ی واریزی دولت امرار معاش میکنند.