بازگشت   پاتوق بچه های باحال ایرونی > تالارهای عمومی > حقوق

همین الان به صورت رایگان در کمتر از 30 ثانیه عضو شوید!
ثبت نام کنید و به اعضای پاتوق بپیوندید.

نام کاربری: کلمه عبور: تکرار کلمه عبور: ایمیل: تکرار ایمیل:
 
تصویر تائید کننده
لطفا شش حرف یا عددی که در تصویر تائیدکننده مشاهده می کنید را وارد کنید.

  پذیرفتن قوانین انجمن 

 
 
ابزارهای موضوع جستجو در موضوع نحوه نمایش
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n نشست قضايي دادگستري هاي کشور\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n پرسش:
\nخواهان طي تقديم دادخواستي به طرفيت خواندگان (الف)، (ب) و (ج) خواستار مطالبه طلب به مبلغ سه ميليون تومان مي*شود. خواهان و اشخاص (ب) و (ج) هر سه ساکن مينودشت هستند؛ اما (الف) ساکن شهرستان گرگان است. در جلسه اول رسيدگي، دادگاه متوجه مي*شود که دعواي مذکور به نحو واقعي فقط به شخص (الف) مربوط است و هيچ ارتباطي به (ب) و (ج) ندارد؛ مثلاً (الف) چکي را صادر کرده که اکنون در يد خواهان است و (ب) و (ج) هيچ امضايي در ظهر اين چک نداشته*اند . ... در اين فرض که حسب ظاهر، خواهان با اضافه نمودن صوري نام (ب) و (ج) خواسته تا با اعمال ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني، دادگاه مينودشت را صالح به رسيدگي معرفي کند و خود را از زحمت رفت و آمد به محل اقامت خوانده (الف) معاف کند، در اين خصوص دادگاه چه تکليفي دارد؟ آيا بايد قرار عدم صلاحيت صادر کند يا صالح به رسيدگي است؟ بر فرض صدور قرار عدم صلاحيت آيا بايد ضمن آن با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني قرار رد عوا به طرفيت (ب) و (ج) صادر کند؟
\n
\nپاسخ:
\n
\nاتفاق نظر
\nبايد فلسفه قانون*گذار در ضرورت طرح دعوا در محل اقامت خوانده درک شود. چنانچه خواهان واقعاً خود را محق در دعوا مي*داند، بايد رنج و مرارت مراجعه به اقامتگاه خوانده به عنوان دادگاه صالح را به جان بخرد، به اين نحو از اقامه دعاوي واهي جلوگيري خواهد شد. در فرض پرسش که خواهان به وضوح قصد سوءاستفاده از مقررات مربوط به ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني را داشته است، چنانچه قائل به صدور قرار صلاحيت نباشيم، عملاً هدف قانون*گذار را زيرسؤال برده*ايم، چرا که با اين وصف هر خواهاني مي*تواند به طور صوري با اضافه نمودن يکي از دوستان ساکن در شهر خود به عنوان يکي از خواندگان، حوزه قضايي محل اقامت خود را صالح به رسيدگي بداند و ساير خواندگان را جهت جري تشريفات قانوني به شهر محل اقامت خويش بکشاند. به عبارت ديگر، اعمال ماده 16 قانون آيين دادرسي مدني، در جايي است که دعواي مطرح شده متوجه همه خواندگان باشد. در فرض پرسش، دادگاه بايد قرار عدم صلاحيت مطابق اصل کلي صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده و ماده 11 قانون مرقوم به صلاحيت دادگستري گرگان صادر کند و ضمن آن قرار نيز با استناد به بند 4 ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني، نظر به عدم توجه دعوا به ساير خواندگان قرار رد دعوا صادر کند.
\n
\nنظريه گروه:
\nخواهان دادخواستي عليه سه نفر به دادگاه مينودشت تقديم داشته است. دو نفر از خواندگان ساکن مينودشت هستند؛ ولي خوانده ديگر ساکن گرگان است.دادگاه در جلسه اول دادرسي پس از بررسي متوجه مي*شود که دعوا به خواندگان ساکن مينودشت توجه ندارد. دادگاه مکلف است طبق قواعد دادرسي و مواد آيين دادرسي مدني نسبت به خواندگاني که دعوا متوجه آنها نيست، رأي مقتضي صادر کند و نسبت به خوانده*اي که دعوا به او توجه دارد، رأي قانوني صادر نمايد. نيت خواهان دعوا در نحوه رسيدگي دادگاه تأثيري ندارد و دادگاه بايد بر اساس مقررات موضوع را بررسي و حکم صادر کند. *
\n
\n
\nنشست قضايي دادگستري آمل
\n
\nپرسش:
\nشخصي با چک*پول جعلي اقدام به خريد موادمخدر مي*نمايد، آيا اين عمل، بزه استفاده از سند مجعول تلقي مي*گردد و شخص قابل تعقيب کيفري است؟
\n
\nپاسخ:
\n
\nالف) نظر اکثريت
\n *اين اقدام، جرم استفاده از سند مجعول محسوب شده و قابل تعقيب کيفري است؛ چرا که بر اساس مفاد قانون و نظريه اداره حقوقي دادگستري جمهوري اسلامي ايران، صرف استفاده از سند مجعول صرف*نظر از نتيجه آن که آيا اين عمل به طور مشروع يا غيرمشروع مورد استفاده قرار گيرد، جرم تلقي مي*گردد و قابل تعقيب کيفري مي*باشد؛ يعني در بزه استفاده از سند مجعول، صرف مجعول بودن سند براي تحقق جرم کفايت مي*کند.
\n
\nب)نظر اقليت
\nدر پرسش معنونه، بزه استفاده از سند مجعول تحقق پيدا نکرده است؛ چرا که مرتکب براي اقدامي نامشروع از سند مجعول استفاده کرده؛يعني با سندمجعول، مبادرت به خريد موادمخدر نموده که اين عمل خود جرم مي*باشد. بنابراين، اين اقدام مرتکب نمي*تواند بزه معنونه تلقي شود و در نتيجه مورد حمايت قانون قرار نمي*گيرد.
\n
\nنظريه گروه:
\nبا فرض اين*که متهم به جعلي بودن چک*پول*ها يقين داشته و مبادرت به خريد موادمخدر کرده است، بنابراين اقدام وي متضمن دو جرم جداگانه بوده و قابل تعقيب کيفري مي*باشد. بنابراين، طبق ماده 47 قانون مجازات اسلامي،محاکمه شده و درخصوص وي هر دو مجازات اجرا خواهد شد. نظر اکثريت مورد تأييد است.
\nنشست قضايي دادگستري*هاي کنگان، دشتي و بوشهر
\n
\n
\nپرسش:
\n1-چنانچه دارنده دو فقره چک بلامحل، پس از انقضاي مدت حبس چک اول، شکايتي ديگر مبني بر چک بلامحل دوم مطرح کند، با توجه به اين*که صادرکننده چک در واقع مرتکب جرايم متعدد شده و يک مجازات وفق ماده 47 قانون مجازات اسلامي بايد تحمل نمايد، آيا صدور حکم به مجازات ثانوي صحيح است؟
\n2- در صورتي که طبق بررسي*هاي انجام شده مشخص شود يکي از دو فقره چک بلامحل کثيرالوجه مي*باشد، مشمول ماده 13 و چک ديگر مشمول مواد 3 و 7 باشد، آيا احتساب جزاي نقدي براساس يک چهارم وجه چک مشمول ماده 13 صحيح است؟
\n
\nپاسخ:
\n
\nدادگستري کنگان
\n و اونا دو راه دارن
\n
\nاتفاق نظر

\n1- چنانچه براي دادگاه احراز شود که صادرکننده چک بلامحل هم*زمان مرتکب صدور دو فقره چک بلامحل شده، ولي دارنده چک نسبت به يکي از آنها پس از انقضاي مدت حبس چک اول اقامه دعوا نمايد، مورد از مصاديق ماده 47 قانون مجازات اسلامي است، از اين رو شخص مرتکب دو جرم مشابه شده که در اين فرض تعدد جرم غيرمختلف مي*تواند از عوامل مشدده کيفر باشد و دادگاه رسيدگي*کننده به چک دوم مي*تواند در رأي خود مجازات مندرج در حکم اوليه را به لحاظ تعدد تشديد کند.2- با توجه به اين*که حسب قانون اصلاحي صدور چک، حکم به جزاي نقدي به ميزان يک چهارم وجه چک يا کسر موجودي تنها درخصوص چک*هاي مشمول مواد 3 و 7 مقررشده است، بنابراين، صدور حکم به ميزان يک چهارم وجه چک يا کسر موجودي براساس چک مشمول ماده 13، به نظر صحيح نيست.
\n
\nدادگستري دشتي
\nاتفاق نظر

\n1- چون بزهي رخ داده؛ هرچند مشمول مقررات تعدد بوده و حکم قبلي اجرا شده است، وفق ماده 184 قانون آيين دادرسي کيفري، قابليت صدور حکم واحد (ادغام احکام) را ندارد،* بنابراين، بايد حکم صادر و مجازات مورد نظر لحاظ شود. البته بايد حکم اجرا شده نيز بررسي و ميزان محکوميت قبلي مشخص شود تا در حکم جديد به نحوي مجازات تعيين شود که با احتساب مجازات حکم قبلي از حداکثر مجازات قانوني بيشتر نشود.2- با توجه به اين*که تعدد جرم از موجبات تشديد مجازات است، بايد ماده*اي که مجازات در آن اشدتر است، اعمال شود. بنابراين، مجازات مقرر در ماده 7 اشدتر است و بايد آن را اعمال کرد؛ هر چند يک چهارم کسري موجودي چک موضوع آن ماده کمتر از جزاي نقدي موضوع ماده 13 باشد.
\n
\nدادگستري بوشهر
\nالف) نظر اکثريت

\nدادگاه در زمان رسيدگي به چک بلامحل دوم، متهم را که مشمول مقررات تعدد جرم بوده در رسيدگي و صدور حکم مجازات اشد؛ يعني از باب تعدد جرم، محکوم مي*کند و ضمن حکم خود اشاره*اي به مجازات حکم قبلي مي*نمايد و آن را در حکم جديد منظور و براي متهم احتساب مي*کند، چون دادگاه قصد نقض حکم قبلي را نداشته است، بنابراين، حق چنين کاري را دارد و مي*تواند مجازات حکم قبلي را در مجازات حکم خود منظور و احتساب کند. *
\n
\nب)نظر اقليت
\n1- صادرکننده چک قابل تعقيب است؛زيرا مرتکب تعدد جرم شده است و از آنجا که درخصوص پرونده مطرح قبلي، مجازات خود از لحاظ تعدد را که مي*توانست تشديد يابد، متحمل نشده، بنابراين از اين نظر بايد تحت تعقيب قرار گيرد و متحمل مجازات قانوني خود از حيث تعدد شود. اصولاً صدور چک بلامحل جرم است، از اين رو طبق قانون، دادگاه بايد به اين موضوع رسيدگي کند و حق استنکاف از رسيدگي ندارد و خودداري از رسيدگي جرم محسوب مي*شود. دادگاه در رسيدگي به اين مسئله، مجازات چک بلامحل دوم را نيز بدون رعايت مقررات تعدد جرم اعمال مي*نمايد، پس از قطعيت يافتن اين حکم بايد وفق ماده 184 آيين دادرسي کيفري، اقدام کرد؛ يعني وفق بندهاي آن ماده دادگاهي که آخرين حکم را صادر نموده، حکم اول را نقض و حکم واحد صادر نمايد. البته با اعمال مقررات تعدد جرم و ضمن حکم واحد که تشديد مي*کند، حبس و مجازات محکوم*عليه را که به موجب حکم قبلي متحمل شده، احتساب مي*نمايد.2- بر فرض واحد نبودن دارنده*ها بايد به طريق مذکور اقدام نمود و فرقي نمي*کند.
\n
\nنظريه گروه:
\n1- دادگاه به شکايت چک بلامحل دوم رسيدگي و مبادرت به صدور رأي مي*کند.چنانچه رأي قطعي مبني بر محکوميت متهم راجع به اين جرم هم صادر شود، چون با محکوميت قبلي مشمول مقررات تعدد بوده (هر چند محکوميت قبلي اجرا شده)، بايد براساس ماده 184 قانون آيين دادرسي کيفري اقدام و حکم واحد صادر شود. بديهي است، در صدور حکم واحد و اجراي آن محکوميت اجرا شده سابق لحاظ و احتساب خواهد شد.2- با توجه به اصلاح قانون صدور چک، پرسش دوم موضوعاً منتفي است. *
\nنشست قضايي دادگستري مينودشت
\n
\nپرسش:
\n
\nشاگرد مغازه*اي با کليدي که توسط صاحب مغازه در اختيار داشته به طور مخفيانه وارد مغازه شده و مبادرت به خارج کردن اقلامي به بيرون و سپس فروش اين اموال به غير کرده است. آيا بزه*هاي خيانت در امانت يا سرقت يا فروش مال غير يا بعض آنها به وقوع پيوسته است؟ در صورت شمول عنوان تعدد جرم، مجازات وي با استناد به مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي چگونه تعيين مي*شود؟
\n
\nپاسخ:
\n * الف) نظر اکثريت

\nدر فرض پرسش، جرم خيانت در امانت اتفاق نيفتاده است؛ چرا که ارکان تحقق بزه خيانت در امانت عبارت است از:1-وجه يا مال يا اشيايي که در ماده 674 قانون مجازات اسلامي ذکر شده است. *2- سپردن اموال3- قرارداد عرفي، قراردادي يا قانوني که در مانحن*فيه ارکان مذکور موجود نيست؛چراکه عرفاً شاگرد مغازه*مکلف به کارکردن در آن مغازه است نه نگهداري از اشيا و لوازم موجود در آن. ضمن آن*که اين اشيا به متهم به امانت سپرده نشده و عنصر مادي سپردن محقق نيست؛ هرچند در هر پرونده*اي بايد اوضاع و احوال، امارات و قراين خاص آن پرونده را بررسي کرد،اما در امور جزايي نظر به اصل تفسير مضيق به نفع متهم بايد به قدر متيقن اکتفا کرد. از اين رو عمل متهم مذکور، دو عنوان مجرمانه مستقل به نام سرقت و فروش مال غير دارد و هيچ يک مقدمه ديگري نيست و تعدد مادي است و مطابق ماده 47 قانون مارالذکر بايد براي هر يک از جرايم ارتکابي مجازات جداگانه تعيين شود. در اين خصوص نظر مشورتي شماره 4343/7 مورخ 17 مرداد1380 نيز قابل توجه است که اشعار مي*دارد: <سارقي که مالي را سرقت نموده و آن را به فروش رسانده مرتکب دو بزه مستقل گرديده است، يکي سرقت و ديگري انتقال مال غير و از لحاظ کيفري قابل تعقيب است.>
\n
\nب) نظر اقليت
\nديدگاه نخست: *با توجه به اين*که در فرض پرسش، عمل شخصي که مالي را سرقت نموده، منتهي به فروش آن مال شده است، از اين رو دو جرم مستقل اتفاق نيفتاده و فقط مجازات جرم فروش مال غير را درخصوص متهم مذکور مي*توان اعمال کرد؛ چرا که در مانحن*فيه، سرقت به عنوان مقدمه فروش مال غير محسوب مي*شود.
\nديدگاه دوم: *در فرض پرسش فقط جرم سرقت اتفاق افتاده است نه فروش مال غير و خيانت در امانت.
\n
\nنظريه گروه:
\nچنانچه شاگرد مغازه اجازه فروش اقلام کالاهاي موردنظر را نداشته باشد و خروج کالاها به طور مخفيانه، بدون علم و اطلاع صاحب مغازه صورت گرفته باشد، عمل وي از مصاديق سرقت است و مصداق ماده 656 قانون مجازات اسلامي است و با بند 5 ماده مرقوم انطباق دارد. فروش اموال مسروقه مذکور نيز با توجه به ماده 662 قانون مرقوم قابل مجازات است. عمل مرتکب مصداق دو جرم بوده است که با رعايت ماده 47 قانون مجازات اسلامي، به مجازات خواهد رسيد و درباره او تعيين کيفر مي*شود. *
\n
\n
\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[5459] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n 08-02-2010\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #8\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n کمتر از 30 درصد قانون مبارزه با دخانیات اجرا شده است\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n قانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات حدود 3 سال پیش در مجلس به تصویب رسید و بعد از آن آیین نامه اجرایی آن از سوی وزارت بهداشت و با همکاری دستگاه*های دولتی و غیر دولتی دیگر تدوین و ابلاغ شد.
\n
\nخبرگزاری فارس نوشت:
\n
\n رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: کمتر از 30 درصد قانون کنترل و مبارزه با دخانیات در کشور اجرا شده است و اشکال کار این است که عزم جدی در مسئولان برای اجرای این قانون دیده نمی*شود.
\n
\nحسینعلی شهریاری در خصوص ورود شرکت*های چندملیتی برای تولید سیگار در کشور اظهار داشت: هنوز مجوزی برای ایجاد این کارخانه*ها در کشور داده نشده است اما وزارت صنایع و شرکت ملی دخانیات برای ایجاد آن در کشور تلاش می*کنند.
\n
\nوی افزود: وزارت صنایع و شرکت ملی دخانیات با این توجیه که اگر سیگار در کشور تولید نکنیم سیگارهای قاچاق در کشور با کیفیتی نامعلوم زیاد می*شود و همچنین به بهانه اشتغالزایی به دنبال ایجاد کارخانه*های تولید سیگار هستند در حالی که بازتولید سیگار و اشاعه آن در کشور سلامت جامعه را به خطر می*اندازد.
\n
\nشهریاری با بیان اینکه تولید سیگار می*تواند میلیاردها تومان هزینه برای سلامت جامعه در پی داشته باشد خاطر نشان کرد: به عنوان مثال در موضوع جمع آوری قلیان*ها یکی از دلایلی که با این موضوع مخالفت می*کردند اشتغال حدود 2 تا 3 هزار نفر در کشور بود که باید در نظر داشت بهتر است هزینه اشتغال این افراد را دولت بپردازد ولی اجازه ندهد که جوان*ها در قهوه*خانه*ها قلیان استعمال کنند چرا که به مراتب ضرر آن برای مردم و دولت بیشتر است.
\n
\nقانون کنترل و مبارزه ملی با دخانیات حدود 3 سال پیش در مجلس به تصویب رسید و بعد از آن آیین نامه اجرایی آن از سوی وزارت بهداشت و با همکاری دستگاه*های دولتی و غیر دولتی دیگر تدوین و ابلاغ شد. بر اساس این قانون باید استعمال سیگار در اماکن عمومی به طور کلی ممنوع شود، کارمندان دولتی که سیگار می*کشند، جریمه شوند، فروش سیگار فقط در اماکن دارای عاملیت سیگار مجاز باشد و فروش سیگار به افراد زیر 18سال ممنوع شود. همچنین بر اساس این قانون می*بایستی قیمت سیگار با افزایش سالانه مالیات آن گران شود که بسیاری از این مصوبات قانونی هنوز اجرایی نشده است.
\n
\n
\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[5461] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n 08-02-2010\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #9\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n مجازات*های شدیدی برای عاملان توزیع روانگردان*ها پیش*بینی شده است\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n فرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: براساس مصوبه جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام روانگردان*ها نیز در ردیف مواد مخدر قرار گرفت و مجازات شدیدی پیش*بینی شده است.
\n
\nبه گزارش فارس:
\n
\nسردار اسماعیل احمدی مقدم امروز در اولین اجلاس روسای پلیس مبارزه با مواد مخدر کشورهای عضو اکو گفت: در اسناد امنیت ملی اغلب کشورهای بزرگ مثل روسیه، آلمان، چین، آمریکا و ... مواد مخدر طی 15 سال آینده به عنوان یکی از سه تهدید بزرگ جهانی به شمار می*رود.
\n
\nوی اظهار داشت: جایگاه مواد مخدر فراتر از جنگ هسته*ای لشگر*کشی و تروریست قرار گرفته است.
\n
\nسردار احمدی*مقدم افزود: یک هشدار و زنگ خطر در ارتباط با مواد مخدر با این شرایط به صدا درآمده تا پیش*بینی لازم را از هم اکنون آغاز کنیم و به مقابله با این تهدید بزرگ بپردازیم.
\n
\nدبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: متأسفانه به دلیل سیاست*های استعماری و عامدانه برخی قدرت*ها در سه دهه گذشته منطقه ما مرکز منازعات و تولید مواد مخدر شده است و افغانستان بزرگترین قربانی این ماجر است.
\n
\nوی اظهار داشت: کشت مواد مخدر وسیله*ای برای رفع گرسنگی و فقر در افغانستان شده که حاصل سیاست*های غلط قدرت*های بزرگ و لشکر*کشی به افغانستان است.
\n
\nفرمانده ناجا تأکید کرد: کشورهای عضو اکو اولین کشورهایی هستند که از مواد مخدر آسیب می*بینند زیرا مسیری برای انتقال مواد مخدر و همچنین به عنوان بازار مصرف به شمار می*رود.
\n
\nفرمانده نیروی انتظامی گفت: افغانستان تا یک دهه پیش فقط تولید کننده مواد مخدر بود اما بنابر گزارش*های سازمان ملل رشد مصرف مواد مخدر در این کشور را شاهد هستیم. این اتفاق در روسیه و کشورهای مشترک*المنافع نیز به وجود آمده است.
\n
\nوی اظهار داشت: 8 درصد هروئین جهان در چین مصرف می*شود که نکته*ایی قابل توجه است.
\n
\nدبیر کل ستاد مبارزه بامواد مخدر افزود: همکاری*هایی منطقه*ای اقدامات بین*المللی و اقدامات ملی باید در کنار هم انجام شود تا بتوان مبارزه بهتری را داشته باشیم. هر چند همکاری*های منطقه*ای باعث موفقیت می*شود و نباید در انتظار سازمان*های بین*المللی باشیم.
\n
\nسردار احمدی*مقدم گفت: افغانستان مبارزه با جریان کشت، خشخاش را آغاز کرده و کاهش تولید مواد مخدر در این کشور هستیم. از طرفی امسال هم آفت و بلایای طبیعی موجب کاهش تولید مواد مخدر شده است.
\n
\nوی در ادامه اظهار داشت: این شرایط باعث شده تا مافیای مواد مخدر به دنبال مواد جایگزینی باشند که خطرناک*تر است.
\n
\nفرمانده ناجا افزود: مواد روانگردان و شیمایی امکانات وسیعی نمی*خواهد و مافیای مواد مخدر به راحتی می*تواند به تولید این مواد بپردازد.
\n
\nدبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد: مواد مخدر منبع مالی تروریسم در افغانستان است که این موضوع حضور بیگانگان در افغانستان را توجیه می*کند و کشورهای اطراف افغانستان و کشورهای پیرامونی اکو نیز از مسئله مواد مخدر آسیب می*بیند.
\n
\nوی اظهار داشت: تا پیش از این مسئله مواد مخدر در کشور عربستان نادر بود اما روانگردان*ها و مواد مخدر به این کشور آسیب رسانده*اند.
\n
\nفرمانده نیروی انتظامی در رابطه با اقدامات کشورهای اروپایی برای مبارزه با مواد مخدر گفت: کشورهای اروپایی که بازار اصلی مصرف مواد مخدر هستند اقدامات درخور توجهی را انجام نداده و تنها یک نقش نمادین و سنبلیک را ایفا می*کند.
\n
\nوی اظهار داشت: کشورهای عضو ناتو نیز که مسئولیت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان را برعهده دارند اهتمام لازم را برای این مبارزه نشان نمی*دهند. این در حالی است که اقدامات دولت افغانستان در این زمینه در حال انجام است.
\n
\nسردار احمدی*مقدم به اقدامات جمهوری اسلامی در بحث مبارزه با مواد مخدر اشاره کرد و گفت: ایران در سال*های گام*های بلندی را در این زمینه برداشته است و سیاست*های کلی مقابله با مواد مخدر ترسیم شده است.
\n
\nفرمانده نیروی انتظامی اعلام کرد: در هفته جاری قانون مبارزه با مواد مخدر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است که به موجب این قانون بحث مبارزه با مواد مخدر را خواهیم داشت.
\n
\nفرمانده نیروی انتظامی گفت: پیش از این مواد روانگردان به عنوان مواد غیرمجاز دارویی تلقی می*شد اما با تصویب این قانون در زمره مواد مخدر قرار گرفت و مجازات*های شدیدی برای توزیع*کننده*گان، فروشندگان و غیره در نظر گرفته شده است.
\n
\nسردار احمدی*مقدم گفت: با تصویب این قانون روانگردان*ها هم تراز هروئین شده*اند.
\n
\nدبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: اقداماتی چون کاهش تقاضای مواد مخدر، تغییر نگاه به معتاد از مجرم به بیمار و تغییر رویکرد دادگاه*ها از زندان*مدار به درمان*مدار از رویکرد*های جدید در قانون به تصویب رسیده است.
\n
\nوی اظهار داشت: این قانون می*تواند یک الگوی بسیار موفق برای کشورهای همسایه باشد.
\n
\nسردار احمدی*مقدم گفت: 700 هزار معتاد در کشور تحت درمان هستند که 60 درصد معتادان را تشکیل می*دهند.
\n
\nفرمانده ناجا افزود: روند درمان معتادان باعث کاهش ایدز در میان معتادان و همچنین کاهش زندانیان معتاد شده است.
\n
\nوی اظهار داشت: در حال حاضر 77 درصد درمان معتادان توسط بخش خصوصی انجام می*شود.
\n
\nدبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به در پیش گرفتن سیاست پیشگیری در ایران گفت: سند جامع پیشگیری فرهنگی و اجتماعی به تصویب رئیس*جمهور رسیده و در دستور کار است.
\n
\nفرمانده نیروی انتظامی گفت: کاهش تولید مواد مخدر در افغانستان موجب افزایش شدید قیمت مواد به بیش از سه برابر شده است که موجب تقویت روند درمان برای دریافت مواد کم خطر شده است.
\n
\nوی اظهار داشت: البته این افزایش قیمت مواد مشکلاتی را به همراه خواهد داشت که یکی از آنها افزایش ناخالصی مواد مخدر است.
\n
\nفرمانده ناجا اعلام کرد: استفاده از داروهای جایگزین مثل متادون می*تواند حلقه ارتباط بین معتاد و توزیع*کننده مواد مخدر را قطع کند به همین دلیل نوسانات قیمت کمترین آسیب را در کشورمان به همراه داشت.
\n
\nدبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: طبق آمار سازمان*های بین*المللی نرخ شیوع مواد مخدر در 10 سال گذشته رو به کاهش است به طوری که نرخ شیوع در سال 1999 حدود 2.8 بود که برابر آمارها این نرخ به 2.4 کاهش یافته است.
\n
\nفرمانده نیروی انتظامی اعلام کرده است: تا به حال 70درصد از طرح انسداد مرزها را انجام داده*ایم و تا دو سال آینده مرزهای خود با پاکستان و افغانستان مسدود می*کنیم.
\n
\nوی اظهار داشت: با انسداد مرزها خاک ایران مسیر جذابی برای ترانزیت مواد مخدر نخواهد بود اما سایر کشورها باید مراقب باشند تا مسیرهای جدید به آنجا منتقل نشود.
\n
\n
\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[5464] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n 08-02-2010\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #10\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n احياي ماده30 لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي برطرف کننده ابهامات شوراي نگهبان است *\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: احياي ماده 30 لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي که انجام نقل و انتقال خودروها در دفاتر اسناد رسمي به صراحت بيان شده است، مي تواند برطرف کننده ابهامات شوراي نگهبان درباره اين لايحه باشد. "عبدالرضا مرادي "*نماينده مردم ممسني و رستم در مجلس شوراي اسلامي افزود: ماده 30 لايحه تخلفات رانندگي که توسط کميسيون قضايي مجلس تصويب شده بود،*در نشست علني مجلس به علت اخطار قانون اساسي يکي از نمايندگان و وجود اين شبهه که تصويب اين ماده موجب کاهش منابع بودجه کشور خواهد شد، از سوي رييس وقت جلسه وارد دانسته شد و با راي نمايندگان حذف شد. *
\nوي اضافه کرد:*حذف اين ماده در مورد مرجع نقل و انتقال رسمي خودرو و اينکه باعث کاهش درآمدهاي ديگر خواهد شد، موجب بروز ابهام نزد شوراي نگهبان شده است. *در ماده 30 لايحه رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب کميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي آمده بود: *نقل و انتقال وسايل نقليه منحصرا به موجب سند رسمي انجام مي شود. دفاتر اسناد رسمي مکلفند وضعيت مالکيت و سوابق مربوط به تخلفات رانندگي وسيله نقليه را از راهنمايي و رانندگي استعلام کنند. *بر اساس اين مصوبه، راهنمايي و رانندگي نيز مکلف مي شد حداکثر ظرف 48 ساعت، پاسخ استعلام را که حاوي مشخصات کامل مالک وسيله نقليه است، علام کند. *
\nدفتر خانه نيز پس از ثبت معامله، خلاصه آن را همراه مدارک وسايل نقليه به راهنمايي و رانندگي ارسال مي کند و اداره مذکور پس از وصول خلاصه معامله، براي ثبت اطلاعات در سامانه مربوطه اقدام و ظرف يک هفته پلاک و مدارک جديد را براي تحويل به انتقال گيرنده وبه دفتر خانه ارسال کند. دفتر خانه همچنين بلافاصله براي نصب پلاک جديد اقدام و پلاک قبلي را به راهنمايي و رانندگي ارسال مي کند. *اين عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: اگر چه پيشنهادي مبني براينکه نيروي انتظامي علاوه بر توليد و صدور پلاک، کار ثبت و نقل و انتقال سند وسايل نقليه را نيز انجام دهد، وجود داشت اما کميسيون در لايحه تخلفات به اين اصل توجه داشت که کار توليد و صدور پلاک خودرو و دريافت وجه مربوط به آن کما في سابق توسط نيروي انتظامي صورت گيرد و کارهاي ثبتي نقل و انتقالات نيز توسط دفاتر اسناد رسمي انجام شود. *مرادي ادامه داد: براساس لايحه تخلفات رانندگي مصوب کميسيون قضايي، نيروي انتظامي بايد پس از نقل و انتقال و ثبت سند وسيله نقليه در دفاتر اسناد رسمي و دريافت هزينه هاي توليد و صدور، پلاک را براي دفاتر ارسال کند تا کار نصب پلاک توسط دفاتر فوق انجام شود. *وي افزود: البته در اين مصوبه بايد افزوده شود که اگر چه نصب پلاک توسط دفاتر انجام خواهد شد، اما هزينه توليد و صدور پلاک به نيروي انتظامي پرداخت خواهد شد.
\nمجلس هشتم 104 سال قانونگذاري در کشور
\nرا تنقيح مي کند *
\n*عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي گفت: با تلاش و همت مجلس هشتم 104 سال قانونگذاري در کشور تنقيح(پالايش) مي شود.
\nحجت الاسلام موسي قرباني افزود: بخشي از مسووليت مستمر مجلس شوراي اسلامي بررسي و شفاف کردن روابط قوانين مصوب جديد با قوانين گذشته است. *وي گفت: در اين روند قوانين احتمالي قديم با قوانين جديد که نسخ صريح يا ضمني با يکديگر دارند و يا داراي ابهام هستند شناسايي و مورد بررسي قرار مي گيرند. *عضو کميسيون حقوقي و قضايي مجلس اظهار داشت: اما اين بار مجلس هشتم تلاش دارد تا با تنقيح 104 سال قانونگذاري در کشور، قوانين لازم الاتباع و لازم الاجرا را شناسايي و در سامانه اي که به همين منظور تهيه شده ثبت نمايد. *وي افزود: در اين ميان سازمان بازرسي کل کشور با اعلام همکاري در اين زمينه با قوت مجلس شوري اسلامي را در پالايش قوانين ياري خواهد کرد. *نماينده قاين در مجلس شوراي اسلامي در اين مورد که چرا سازمان بازرسي به عنوان بهترين گزينه براي تنقيح قوانين معرفي شده نيز گفت: اين سازمان داراي سه سطح نيرو شامل حقوقدان، کارشناس در زمينه هاي مختلف و مديران باسابقه است. *
\nوي افزود: اين سه سطح با توجه به وظايف ذاتي و قانوني و ورود به بخشها و دستگاههاي مختلف اجرايي و سر و کار داشتن با تخلفات و فسادهاي اداري و غيره به خوبي با قوانين، خلاء هاي قانوني، قوانين متعارض، قوانين منقضي، قوانين ناسخ و منسوخ، روزنه هاي فساد وسوءاستفاده از قوانين و مسايل مشابه آشنايي دارند. *قرباني تاکيد کرد: آنچه به سازمان بازرسي کل کشور انگيزه فعاليت قوي و موثر در اين زمينه را مي دهد اين است که سازمان بازرسي به خوبي دريافته که مهمترين گام در سالم سازي محيط اداري در زمينه فساد به تنقيح قوانين بر مي گردد لذا با توجه به اينکه مجلس عزم خود را در اين راستا جزم کرده، همکاري دو طرف در اين زمينه موثر خواهد بود. *
\nوي افزود: در اين روند از لابلاي 104 سال قوانين کشور، قوانين معتبر مشخص و در اختيار مردم و مسوولان براي اجرا گذاشته مي شود. *
\nعضو کميسيون حقوقي و قضايي و قائم مقام معاون قوانين در امور تنقيح مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: تاکنون سه پيشنهاد مکتوب با جزئيات براي تدوين و تنقيح قوانين به ما رسيده که تصميم داريم آنها را بررسي و در دستور کار قرار دهيم. *وي گفت: تلاش خواهد شد تا پالايش و به روزرساني قوانين تا پايان مجلس هشتم به پايان برسد در غير اين صورت بطور حتم کار را تا به جايي خواهيم رساند که مجلس نهم مجبور به پيگيري و اتمام اين روند شود زيرا اين مساله مي تواند اهميت زيادي در روند اجراي قوانين در کشور داشته باشد و از بروز مسايل جلوگيري کند.
\nآئين نامه پرداخت وام قرض*الحسنه به زندانيان جرايم غيرعمد ابلاغ شد *
\nبانک*هاي کشور موظف شدند به زندانيان نيازمند در محکوميت*هاي مالي جرايم غيرعمدي مانند ديه و همچنين محکوميت*هاي مالي غيرکلاهبرداري، وام قرض*الحسنه با بازپرداخت بلندمدت پرداخت کنند. *
\nوزيران عضو کميسيون لوايح دولت بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري و ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و کمک زندانيان نيازمند و به استناد جزء <م> بند (4) قانون بودجه سال 1389 کل کشور (موضوع تامين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محکوميت*هاي مالي جرايم غيرعمدي مانند ديه و همچنين محکوميت*هاي مالي غيرکلاهبرداري) آيين نامه اجرايي نحوه پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند را به تصويب رساندند.بر اساس اين آيين*نامه و در راستاي کاهش آمار زندانيان، به منظور کمک به مددجويان و پرداخت ديه اولياي دم و مصدومان و ساير خسارت*هاي مربوط، طبق ضوابط مندرج در اين آيين*نامه و از محل وجوه قرض*الحسنه بانک*ها، وام پرداخت خواهد شد.منظور از مددجويان افرادي است که در نتيجه ارتکاب جرائم غير عمدي -شبه عمد و خطاي محض- به حکم دادگاه، به پرداخت ديه و مانند آن محکوم شده*اند، همچنين کساني که به علت ارتکاب ساير جرايم غير کلاهبرداري به پرداخت خسارت به اشخاص زيان*ديده محکوم شده*اند.تشخيص استحقاق و واجد شرايط بودن مددجو با وزارت دادگستري يا ستاد ديه به نمايندگي از طرف وزارت دادگستري است.
\n
\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[5546] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n 08-03-2010\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #11\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n Balatarin \r\n\r\n Donbaleh \r\n\r\nFacebook\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n بازهم لاریجانی به جای احمدی نژاد قانون ابلاغ کرد\r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n رئیس مجلس شورای اسلامی در پی انقضای مهلت قانونی رئیس جمهور برای ابلاغ قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری ، این قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.
\n
\nبه گزارش مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه*ای به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387 را برای درج در این روزنامه ابلاغ کرد.
\n
\nمتن نامه ابلاغ رئیس مجلس به این شرح است: مدیرعامل روزنامه رسمی کشور ، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده 1 قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «1» قانون مذکور، یک نسخه تصویر قانون "اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387" برای درج در روزنامه رسمی ارسال می*گردد.
\n
\nقانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 1387
\nماده واحده- قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری مصوب 28/2/1387 به شرح ذیل اصلاح می*گردد:
\n
\nبا افزایش طول دوره سوم شوراهای اسلامی، شهرداران و دهیاران تا برگزاری انتخابات دوره یازدهم ریاست جمهوری، انتخابات دوره چهارم شوراهای اسلامی و دوره یازدهم ریاست جمهوری هم زمان برگزار می*گردد.
\n
\nتمدید دوره مـدیریت شهرداران و دهیاران مانع اختیار شوراها برای نظارت و استیضاح نیست.
\n
\nتبصره- شروع به کار دوره چهارم شوراهای اسلامی، یک ماه پس از آغاز دوره ریاست جمهوری یازدهم خواهد بود.
\n
\nقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ دوم تیر ماه یک*هزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 16/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
\n
\nبر اساس ماده 1 قانون مدنی مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود. رئیس جمهور باید ظرف مدت پنج روز آنرا امضا و به مجریان ابلاغ نماید و دستور انتشار آنرا صادر کند و روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت پس از ابلاغ منتشر نماید.
\n
\nدر تبصره این ماده تصریح شده است: در صورت استنکاف رئیس جمهور از امضا یا ابلاغ در مدت مذکور در این ماده به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است ظرف مدت 72 ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نماید.
\nطبق ماده «2» قانون مدنی قوانین 15 روز پس انتشار، در سراسر کشور لازم الاجراء است مگر آنکه درخود قانون، ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد.
\n
\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[5548] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n 08-03-2010\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #12\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n واکنش دو نماینده به اظهارات وزیر کار\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n با اينكه سه نهاد بسیج مستضعفین، وزارت کار و امور اجتماعي به همراه وزارت تعاون خود را متولی اشتغال*زایی در ايران مي*دانند، عبدالرضا شیخ السلامی، وزیر کار دولت دهم روز گذشته در مراسم تودیع و معارفه سرپرست سابق و رئیس جدید سازمان فنی وحرفه ای کشوردر اظهاراتی علت بیکاری را «بی حالی» افراد دانست اما نگفت که چگونه است که بسیاری از فارغ التحصیلانی که حال درس خواندن داشته اند، همچنان بیکار مانده اند.
\n
\nسنت وزيران كار در مسند نشسته معمولا با انچه بعدها مي گويند، در تناقض است و هر وزيری اظهار نظر خود را كارشناسي میداند. عبدالرضا شیخ السلامی كه دولت نهم رییس دفتر رییس جمهوری و زمانی نیز استاندار هرمزگان بوده است اینک در مقام وزیر کار دولت دهم این گونه سخن گفته است.
\n
\nسخنان وی واکنشهايي را طی دو روز گذشته به دنبال داشته است. مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنان روز گذشته وزیر کار به خبرنگار دی پرس گفت: باور دارم که دولت نباید پوشش بر روی واقعیت ها بگذارد پوششی که با اصل واقعیت ناسازگار باشد بهتر این است که شفافیت موضوعات را صادقانه به مردم منعکس کنیم.
\n
\nکواکبیان افزود: به هر حال این که جویندگان کار و افرادی که به دنبال اشتغال هستند بر اساس آمار های رسمی و غیر رسمی بالای چهار میلیون ارزیابی می شوند امری است پذیرفته شده و این که گفته شود عده ایی حال کار کردن را ندارند و یا مهارت انجام مشاغل را ندارند درست نیست.
\n
\nوی تصريح کرد: ایجاد شرایط نکته بسیار مهمی است و ما باید ببینیم سیستم چقدر شرایط کار را فراهم کرده است . در حال حاضر درصد زیادی از افراد بیکار فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند و مدرک تحصیلی بسیاری از آنان بالای لیسانس است و اگر به قول وزیر کار این ها حال کار کردن نداشتند پس چرا به دنبال تحصیل رفتند؟
\n
\nاین نماینده مجلس همچنین گفت : این گونه سخنان توجیه مناسبی برای معضل بیکاری و همچنین عدم برنامه ریزی در این خصوص نیست.
\n
\nوی تصریح کرد: وزارت کار همیشه مدعی است که مسئول اشتغال در کشور مشخص نیست در حالی که وزارت کار باید این شرایط را فرهم کند
\n
\nکواکبیان در ادامه این گفت و گو به موضوع قرارداهای موقت در قانون کار هم اشاره کرد و گفت : باید بپذیریم که قرارداهای موقت و تحویلی برای بسیاری از افراد که شاغل هستند هم فشار ایجاد می کند زیرا کارفرمایان به محض اراده می توانند آنها را از کار بیکار کنند و این موضوع بیانگر این است که حتی افرادی هم که به صورت موقت مشغول کار هستند هم امنیت شغلی ندارند، پس نمیتوانیم این گونه مشاغل و این افراد را هم داری شغل پایدار قلمداد کنیم
\n
\nوی ادامه داد: متاسفانه مجلس به طرح بهینه سازی قرارداد رای نداد. در این قرار داد پیش بینی شده بود که هر کس 10 سال سابقه کار داشته باشد می تواند به صورت دائمی و رسمی مشغول به کار شود.
\n
\nوی در ادامه سخنان خود از شغل های کاذب هم صحبت به میان آورد و گفت: در حال حاضر شغل های کاذب همچنین شغل هایی که بدون ایجاد تولید و کارآفرینی هستند در جامعه وجود داردکه متاسفانه این گونه مشاغل نیز شغل محسوب میشود که اگر آمار این مشاغل را به جمع بیکاران اضافه کنیم قطعا تعداد بیکاران بیشتر از چهار میلیون نفر خواهد شد.
\n
\nکواکبیان در پایان گفت: شغل یعنی تولید، کارآفرینی و خلاقیت و همچنین رشد اقتصادی لذا معتقدم باید روی سخنانی که میزنیم باید بیشتر فکر کنیم
\n
\n قدرت الله علیخانی از دیگر افرادی است که نسبت به سخنان آقای وزیر واکنش نشان داد و در گفت و گو با خبرنگار دی پرس گفت: آقای وزیر روزی که برای این مسئولیت معرفی شد در فراکسیون خط امام (ره)اعلام کرد که مسئول این کار نیست.
\n
\n
\nعلیخانی همچنین درباره نام وزارت کار هم گفت نامی که برای این وزارت خانه انتخاب شده نان بیخودی است و معتقدم این وزارت خانه یا باید منحل شود و یا نام آن تغییر کند.
\n
\n
\nوی در ادامه افزود: بارها در اخبار شنیده شده است که جلسه اشتغال کار با حضور رییس جمهور تشکیل شده است و بنده به عنوان نماینده مردم معتقدم این گونه کارها شعار است زیرا اگر این جلسات عملیاتی بود از بیکارها کم می شد.
\n
\n
\nوی خاطرنشان کرد: تعطیلی کارخانه ها یکی دیگر از معضلاتی است که به موضوع بیکاری دامن زده است. در دولت بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده است و این موضوع از مسائلی است که به مشکلات بیکاری افزوده است.
\n
\nعلیخانی معتقد است که بخش اشتغال صاحب ندارد و جامعه به شدت د مضیغه است.
\n
\n
\nوی همچنین یادآور شد : وزیر کار بیان کرده است که افراد بیکار حال کار کردن ندارند، ولی سوال من این است که آیا تمام چهار میلیون نفری که در حال حاضر بیکار هستند حال کار کردن ندارند؟ در حالی که ما شاهد هستیم که اکثر افراد بیکار برای حفظ خانواده و آبروی خود به انجام سختترین مشاغل هم راضی هستند ولی متاسفانه همان کار سخت هم وجود ندارد.
\n
\n
\nوی درپایان گفت: من به عنوان نماینده مجلس کلیت این حرف را قبول ندارم و معتقدم باید در این زمنه کار اساسی صورت گیرد.
\n
\n
\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[5714] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n 08-05-2010\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #13\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n سفر احمدی نژاد به همدان چند مصوبه داشت؟\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n معاون اول رئیس جمهور مصوبات سومین دور سفرهای استانی هیئت دولت در همدان را تشریح کرد.
\r\nبه گزارش خبرنگار مهر در همدان، محمد رضا رحیمی شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران، با بیان اینکه رویکرد دور سوم سفرهای استانی رئیس جمهور فرهنگی است، اظهار داشت: بر اساس تاکید رئیس جمهوربر رویکرد فرهنگی دور سوم سفرهای استانی دراین سفر دو هزار و 250 میلیارد ریال برای فعالیت های بخش فرهنگ پایتخت تاریخ وتمدن ایران زمین تصویب شد.
\r\n
\r\nوی افزود: این میزان اعتبار در پنج سال علاوه بر بودجه *فرهنگی سالیانه دستگاه*ها، به صورت هزینه ای و عمرانی برای اجرای طرح ها و امور فرهنگی همدان در اختیار شورای برنامه ریزی و توسعه استان همدان قرار می*گیرد تا بر اساس نیاز مناطق با رعایت عدالت، ظرفیت ها و نیازها پس از تایید کمیسیون فرهنگی هیئت دولت هزینه شود.
\r\n
\r\nمعاون رئیس جمهورموارد مصرف اعتبارات بخش فرهنگ و نیز دیگر مصوبات نشست سیزدهمین نشست دور سوم سفرهای استانی در همدان را چنین عنوان کرد:
\r\n
\r\n1. ارتقا فرهنگ عمومی و توسعه کمی و کیفی فعالیت ها و فضاهای فرهنگی با تأکید بر معارف، معیارها و ارزشهای والای اسلامی.
\r\n
\r\n2. توسعه وساماندهی فعالیتهای فرهنگی و دینی وتوسعه فضاها و اماکن دینی و مذهبی و تقویت فعالیتهای فرهنگی بانوان.
\r\n
\r\n3. ترویج فرهنگ پایداری، ایثار و شهادت و توسعه و تقویت فعالیتها و زیرساختهای فرهنگی ایثارگران و ساماندهی مواریث فرهنگی.
\r\n
\r\n4. تکمیل، تجهیز و توسعه زیرساختهای ورزشی و حمایت از ورزش حرفه ای همگانی.
\r\n
\r\n5. تقویت و توسعه امور و فعالیتهای مختلف فرهنگی، دینی، سیاسی و افزایش نشاط و شادابی جوانان و نوجوانان.
\r\n
\r\n6. توسعه و تقویت برنامه**های دینی، قرآنی، نهج البلاغه وسیره اهل بیت علیهم السلام و توسعه و تجهیز مراکز قرآنی و مدارس علوم دینی.
\r\n
\r\n فعالیت های دستگاهی فرهنگ و هنر
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 55 میلیارد ریال جهت فعالیت*های قرآنی، فرهنگی و هنری،کانونهای مساجد، احداث موزه* هنرهای معاصر و مرمت و احیای آثار و بناهای تاریخی طی سالهای 89 و 90
\r\n
\r\n- تکمیل و تجهیز شش باب کتابخانه در سطح شهرستانهای استان در سالهای 89 و 90.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال جهت توسعه صدا و سیمای استانی، نصب فرستنده*های تلویزیونی، توسعه و تجهیز واحدهای سیار و ایجاد دفاتر نمایندگی خبری طی سالهای 1389 و 1390.
\r\n
\r\n- اختصاص 70 میلیارد ریال جهت تکمیل ساماندهی گلزار شهدای استان و ایجاد مراکز فرهنگی در جوار گلزار شهداء و تکمیل مرکز توانبخشی و فرهنگی جانبازان و ایثارگران طی سالهای 1389 و 1390.
\r\n
\r\nسرمایه گذاری و اشتغال
\r\n
\r\n- تأمین تسهیلات ارزان قیمت برای احداث سیلو و انبارهای مکانیزه در استان.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 320 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به متقاضیان جهت طرحهای خوداشتغالی در سال 1389.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 11 هزار و 500 میلیارد ریال تسهیلات بانکی جهت تامین سرمایه در گردش و اتمام طرحهای نیمه تمام تولیدی.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 600 میلیارد ریال تسهیلات به منظور تقویت بخش تعاون استان.
\r\n
\r\n- تأمین اعتبار جهت، خرید یا احداث یک هزار واحد مسکونی شهری برای نیازمندان.
\r\n
\r\n- تأمین مبلغ 30 میلیارد ریال برای تهیه سه هزار جهیزیه در استان و 900 جهیزیه.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 9 میلیارد ریال برای تأمین لوازم منزل سه هزار نفر از محرومین.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 22 و نیم میلیارد ریال برای تعمیر سه هزار واحد مسکونی محرومین و معلولین.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 56 میلیارد ریال جهت تأمین وسایل کمک توانبخشی معلولین و تجهیز اردوگاه فرهنگی تربیتی معلولین و تکمیل و توسعه مجتمع فرهنگی و تربیتی فجر کمیته امداد.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا در سال 1389 از محل منابع صندوق قرض الحسنه مهر امام رضا (ع).
\r\n
\r\n زیربنایی و مسکن
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 800 میلیارد ریال برای نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل طی سالهای 1390 تا 1394.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 960 میلیارد ریال برای خرید ماشین آلات راهداری و نوسازی ناوگان فرسوده حمل و نقل طی سالهای 1390 تا 1394.
\r\n
\r\n- مطالعه اتصال ریلی شهرهای اسدآباد و تویسرکان به راه آهن غرب و تأمین اعتبار لازم جهت تسریع در اجرای راه آهن ملایر به همدان و تخصیص اعتبار مورد نیاز راه آهن اراک ملایر.
\r\n
\r\n- تأمین 200 میلیارد ریال جهت ارتقای شاخص**های توسعه عمران، توسعه و تجهیز ایستگاههای آتش نشانی، کمک به دهیاری**ها و ارتقاء فضای سبز و کمک به مأموریتهای وزارت کشور در استان.
\r\n
\r\n- اختصاص 500 دستگاه تاکسی و 70 دستگاه اتوبوس جهت بهسازی ناوگان حمل و نقل عمومی استان طی سالهای 1390 و 1391.
\r\n
\r\n- مطالعه و اجرای قطار شهری کلانشهر همدان پس از طی مراحل قانونی ( کارگروه ماده 32 )
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 500 میلیارد ریال برای کمک به ساماندهی و احیای بافتهای فرسوده شهری استان و توانمند سازی و ساماندهی سکونتگاههای غیر رسمی استان و کمک به طرحهای**هادی روستایی.
\r\n
\r\n- اختصاص 200 میلیارد ریال جهت توسعه زیرساختهای مخابراتی و ارتقاء فیبر نوری و وضعیت پست شهرستانهای استان طی سالهای 89 و 90.
\r\n
\r\n انرژی، صنعت و کشاورزی
\r\n
\r\n- گازرسانی به حداقل 185 روستا تا پایان سال 1393.
\r\n
\r\n- بررسی تامین 8 هزار بشکه نفت برای پتروشیمی پروپیلن ملایر از محل پالایشگاه اراک.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال به منظور اجرای عملیات آب و خاک تعاونیهای تولیدی استان و اجرای شبکه**های آبیاری و زهکشی.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 40 میلیارد ریال جهت تکمیل و تجهیز کانونهای اسکان عشایر.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 530 میلیارد ریال به منظور عملیات آبخیزداری، احداث انبارهای ذخیره سازی، احداث واحدهای بسته بندی و تقویت بنیه مالی صندوق حمایت از توسعه کشاورزی طی سالهای 89 تا 93.
\r\n
\r\n- تخصیص مبلغ چهارصد میلیارد ریال به منظور تکمیل زیرساختهای صنعتی و کمک به شهرکها و نواحی صنعتی استان طی سالهای 89 تا 91
\r\n
\r\n آموزش، بهداشت و درمان
\r\n
\r\n- احداث، تکمیل و تجهیز 100 سالن ورزشی و 150 نمازخانه و کتابخانه و 12 استخر شنای آموزشی طی سالهای 89 تا 91.
\r\n
\r\n- احداث یک اردوگاه دانش آموزی کشوری طی سالهای 1389 و 1390.
\r\n
\r\n- استانداردسازی سیستم گرمایشی یک هزار کلاس طی سالهای 1389و 1390.
\r\n
\r\n- تخریب و بازسازی مدارس خشتی و گلی در استان طی سالهای 1389 و 1390.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 22 میلیارد ریال جهت احداث 40 زمین چمن مصنوعی فوتبال و احداث و تجهیز هنرستانهای استان در مناطق مختلف استان طی سالهای 1389 و 1390.
\r\n
\r\n- تأمین اعتبار تکمیل بیمارستان قلب همدان و توسعه اورژانس استان و احداث خوابگاه 400 نفره دانشجویی برای دانشگاه علوم پزشکی در سال 1390.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 80 میلیارد ریال جهت احداث، تکمیل و تجهیز ساختمانهای دانشگاههای پیام نور و احداث دانشکده و احداث پژوهشکده در دانشگاه ملایر.
\r\n
\r\n- اختصاص 300 میلیارد ریال جهت توسعه قضایی استان و مأموریتهای وزارت دادگستری طی سالهای 89 تا 93.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 200 میلیارد ریال اعتبار جهت کمک به برنامه**های فرهنگی و پایگاههای مقاومت جهت مقابله با تهدیدات جنگ نرم دشمن.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 100 میلیارد ریال جهت تکمیل باغ موزه دفاع مقدس و کنگره سرداران و هشت هزار شهید استان همدان در سال 89.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال به ارتش جمهوری اسلامی جهت احداث اماکن فرهنگی و تجهیز اماکن آموزشی در شهرکها و پادگانهای ارتش در استان همدان توسط استان.
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 50 میلیارد ریال جهت اتمام پل ورودی شهر همدان در سال 1389
\r\n
\r\n- اختصاص مبلغ 15 میلیارد ریال جهت کمک به توسعه تحقیقات کشاورزی و بنیاد ملی نخبگان استان در سال89 .
\r\n
\r\nمعاون اول رئیس جمهور در پایان این جلسه با قدردانی از حضور پر شور مردم همدان در استقبال از رئیس جمهور، از استاندار همدان خواست تا با اختصاص هدیه ای ویژه از خبرنگاران حاضر در نشست قدردانی کند که در این زمینه نیز استاندار همدان قول مساعد داد.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[5762] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n 08-07-2010\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #14\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n در پی تاخیر رئیس جمهور ؛ لاریجانی یک قانون دیگر را هم ابلاغ کرد\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n رئیس مجلس شورای اسلامی در پی انقضای مهلت قانونی رئیس جمهور برای ابلاغ قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره*برداری، این قانون را به روزنامه رسمی ابلاغ کرد.
\r\n
\r\nبه گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه*ای به مدیر عامل روزنامه رسمی کشور قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره*برداری، قانون را برای درج در این روزنامه ابلاغ کرد.
\r\n
\r\nمتن نامه ابلاغ رئیس مجلس به این شرح است: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده یک قانون مذکور، یک نسخه تصویر " قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره*برداری" برای درج در روزنامه رسمی ارسال می*گردد.
\r\n
\r\nجزئیات قانون تعیین تکلیف چاههای آب فاقد پروانه بهره*برداری به شرح ذیل است:
\r\n
\r\nماده واحده ـ وزارت نیرو موظف است ضمن اطلاع*رسانی فراگیر و مؤثر به ذی*نفعان، طی دو سال تمام پس از ابلاغ این قانون، برای کلیه چاههای آب کشاورزی فعّال فاقد پروانه واقع در کلیه دشتهای کشور که قبل از پایان سال 1385 هجری شمسی حفر و توسط وزارت نیرو و دستگاههای تابعه استانی شناسایی شده باشند و براساس ظرفیت آبی دشت مرتبط، و با رعایت حریم چاههای مجاز و عدم اضرار به دیگران و عموم مشروط به اجراء آبیاری تحت فشار توسط متقاضی پروانه بهره*برداری صادر نماید.
\r\n
\r\nتبصره1ـ به منظور صیانت از سفره آبهای زیرزمینی، وزارت نیرو مکلف است با تأمین هزینه از سوی مالکان چاهها، حداکثر طی دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای تحویل حجمی آب در کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.
\r\n
\r\nتبصره2ـ وزارت نیرو مکلف است ظرف مدت پنج سال پس از تصویب این قانون و از محل منابع صرفه*جویی حاصل از کاهش مصرف سوختهای فسیلی ناشی از اجراء این قانون، نسبت به برقی کردن کلیه چاههای آب کشاورزی اقدام نماید.
\r\n
\r\nتبصره3ـ شرکت*های آب منطقه*ای مکلفند هر سه سال یک بار، مشروط به نبود تخلف از مفاد پروانه چاه توسط مالک یا مالکان، نسبت به تمدید پروانه بهره*برداری چاههای آب کشاورزی در سراسر کشور اقدام نماید.
\r\n
\r\nتبصره4ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مالک دستگاههای حفاری در سراسر کشور موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، از شرکتهای آب منطقه*ای استانها مجوز فعالیت و کارت تردد دریافت و سپس به حمل و نقل و تردد اقدام نمایند. پس از انقضاء مهلت تعیین*شده، نیروی انتظامی موظف به جلوگیری از حمل و نقل و یا تردد دستگاههای فاقد مجوز و کارت تردد می*باشد.
\r\n
\r\nهمچنین وزارت نیرو موظف است باهمکاری نیروی انتظامی نسبت به توقیف دستگاههای حفاری متخلف به مدت شش ماه و حمل آن به توقفگاه (پارکینگ) با هزینه مالک آن اقدام نماید.
\r\n
\r\nرسیدگی به اعتراض مالکین در این خصوص بر عهده کمیسیون مندرج در تبصره (5) این قانون می*باشد.
\r\n
\r\nتبصره5 ـ وزارت نیرو مکلف*است جهت رسیدگی به اختلافات ناشی از اجراء این قانون و قانون توزیع عادلانه آب مصوب1361، در هر استان کمیسیونی تحت*عنوان « کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی» مرکب از یک نفر قاضی با حکم رئیس قوه قضائیه، یک نفر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان با حکم رئیس سازمان و یک نفر نماینده شرکت آب منطقه*ای استان با حکم مدیرعامل شرکت تشکیل دهد و نسبت به بررسی پرونده*های شکایات اشخاص علیه دولت اقدام نماید. رأی لازم توسط قاضی عضو کمیسیون صادر می*گردد.
\r\n
\r\nاحکام صادره مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عدالت اداری می*باشد.
\r\nاز تاریخ تصویب این قانون، کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت مطروحه در محاکم عمومی برای اتخاذ تصمیم به این کمیسیونها احاله خواهدشد. دبیرخانه این کمیسیون در شرکتهای آب منطقه*ای مستقر می*باشد.
\r\n
\r\nتبصره6 ـ از تاریخ تصویب این قانون هرگونه جابجایی چاههای دارای پروانه که مواجه به کاهش فاحش آبدهی گردیده و یا خشک شده است، صرفاً در اراضی آبخور اولیه چاه و حداکثر در محدوده اراضی مالک و مشروط به رعایت سایر ضوابط ماده (11) آئین*نامه اجرائی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و تبصره*های ذیل آن و با تشخیص کمیسیونهای رسیدگی به صدور پروانه*ها مجاز می*باشد.
\r\n
\r\nتبصره7ـ آئین*نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه*های نیرو و جهاد کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می*رسد.
\r\n
\r\nقانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هفت تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سیزدهم تیرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 23/4/1389 به تأیید شورای نگهبان رسید.
\r\n
\r\nرئیس مجلس شورای اسلامی پیش از این در پی تاخیر رئیس جمهور چندین قانون از جمله قانون اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری و قانون اختصاص 2 میلیارد دلار برای کمک به مترو را ابلاغ کرده بود.
\r\n
\r\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[7370] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n یک هفته پیش\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #15\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n پاسخ : اخبار حقوقی\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n "مجلس در راس امور نيست"؛ اين جمله اي است كه احمدي نژاد پيش از سفر به نیویورک بيان كرد و در غياب وي واكنش ها و انتقاداتي را از جانب جريانات و گروه هاي مختلف در پي داشت. اما برخي اين شرايط را ناشي از سوءبرداشت و جوسازي رسانه اي مي دانند و چنين اظهاراتي را عجولانه و شتاب زده دانستهاند هرچند چهره های شاخص اصولگرا نسبت به چنین اظهاراتی واکنش نشان داده و آن را نقد کردند.
\r\n
\r\nحسن نوزوزي، نماينده مردم رباط کریم در مجلس شوراي اسلامي و عضو كميسيون انرژي مجلس به خبرنگار سرويس مجلس تابناك درباره جايگاه مجلس شوراي اسلامي نسبت به گذشته گفت: من گمان نمی کنم که منظور رئیس جمهور از بيان این مطالب چنين چيزي باشند و وي با این موضوع که " مجلس در راس امور است" مخالف باشد. اینکه رئیس جمهور میگوید " قوه مجریه، قوه اول کشور است" و اینکه قوه مستقلی است، درست است. رئیس جمهور بعد از رهبری، فرد اول مملکت است و از نظر اجرا فرد اول مملکت است. در اصل 113 قانون اساسی آمده است که پس از رهبری، رئیس جمهور عالی ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در مواردی که مستقیما مربوط به رهبری می شود، بر عهده دارد. در قانون قبل وظیفه رئیس جمهور مهمتر بود و تنظیم روابط روابط قوای سه گانه را نیز بر عهده داشت.
\r\n
\r\nتابناك: پس منظور امام(ره) از اينكه فرمود، " مجلس در راس امور است" چه بود؟
\r\n
\r\nنوروزي: اینکه امام(ره) فرمودند "مجلس در راس امور است" به این معنی است که مجلس ناظر بوده و به عنوان چشم نظام عمل می کند و چشم در بالاترین قسمت بدن قرار دارد، مجلس نیز از نظر نظارت در بالاترین نقطه هرم قدرت قرار دارد.
\r\nبنابراین از نظر اجرا و مقام عالیه رئیس جمهور شخص اول است و از نظر نظارت و کنترل اعمال و رفتار دولت و رئیس جمهور، مجلس در راس امور است و حتی مجلس می تواند رئیس جمهور و وزرا را استیضاح کند، همانگونه که بنی صدر را استیضاح کرد و رای به عدم کفایت وی داد و الان نیز مجلس این اختیار و قدرت را دارد.
\r\n
\r\nتعارضی بین فرمایش حضرت امام(ره) و بیان رئیس جمهور نیست. آقای رئیس جمهور می خواهد بگوید که از نظر اجرا عالی ترین مقام است و نفر اول، اما نمی خواهد بگوید که قابل استیضاح و سوال نیست. قوانین و مقررات به جای خود محفوظ است و یک خلط مبحث پیش آمده و رسانه های خبری سوءبرداشت کرده اند.
\r\n
\r\nاز لحاظ نظارتی مجلس در رأس امور است و کسی منکر این نیست. منظور رئیس جمهور نیز همان مقام عالیه و استقلال قوا و عدم دخالت در حوزه عمل بوده و مجلس هم این را قبول دارد. ما هم نباید دخالت کنیم و دخالت هم نمی کنیم. ما قوه ناظر هستیم و در موارد بسیاری سوال می کنیم و از طریق اصل 90 قانون اساسی گاهی اوقات محاکمه هم خواهیم کرد.
\r\n
\r\n مجلس 5 وظیفه اصلی دارد: قانونگذاری، نظارت برحسن اجرای قانون، نظارت برعملکرد دستگاهها، اظهار نظر شبه قضایی کمیسیون اصل نود و نظارت دیوان محاسبات و سوال و استیضاح که در این موارد مجلس در راس امور است و فرمایش امام(ره) صحیح است.
\r\n
\r\nتابناك: آقاي احمدي نژاد گفته است كه اين جمله امام(ره) مربوط به گذشته است. آيا بيانات امام(ره) مشمول گذشت زمان شده و ديگر اعتباري ندارد؟
\r\n
\r\nنوروزي: فرمایش امام(ره) از اینکه مجلس در راس امور است، علی الاتلاق نیست و نمي توان گفت كه مجلس حتی نسبت به رهبری نیز در راس است.
\r\nفرمایش حضرت امام(ره) مثل قضیة فی الواقعه است و باید در واقعیت آن تفسیر شود. امور را نباید کلی بگیریم و بگوییم یعنی در کلیه امور مجلس در راس است. امور یعنی در امور نظارتی و امور تقنینی و از نظر اجرایی رئیس جمهور، از نظر حاکمیت ولی فقیه و از نظر قضایی رئیس قوه قضائیه در راس امور است.
\r\n
\r\nروزنامه ايران نتوانسته بيان وي (رییس جمهور) را كاملا لمس كرده و منعكس كند. این مطلب يك سوء برداشت بوده و خبرنگار با ظرافت سوالي رامطرح كرده و پاسخ مربوط به قوه مجريه بوده و اخلاق رئيس جمهور این نیست كه حتما بايد قوه مجريه بر مجلس حاكم باشد.
\r\n
\r\nتابناک: رئيس جمهور علی رغم فرمایش رهبري كه در دستگاه ديپلماسي موازي كاري نشود، هنوز بر تغيير سيستم وزارت خارجه اصرار دارد. چرا بايد در اين برهه چنين مطالبي بيان شود؟
\r\n
\r\nنوروزي: رئيس جمهور زماني كه جايگاه نمايندگان ويژه را به مشاور تغيير دادند به فرمايش رهبري گردن نهادند، ولي از وزارت خارجه و بدنه آن گلايه هايي دارند و مي خواهند كه وزارت خارجه در حوزه تفكر سياسي فعلي امروز منطبق تر با تفكر رئيس جمهور عمل كند.
\r\n
\r\nتابناک: نسبت به برخي نمايندگان ويژه حتي در مجلس نیز زاويه شديدي وجود دارد.
\r\n
\r\nنوروزي: مشاور عنواني است كه مسئوليت اجرايي ندارد ولي اينكه رئيس جمهور بيان كرده ساختار وزارت خارجه و ادبيات آن بايد تغيير كند درست است و بايد انجام شود و در مواردی که رئيس جمهور حساسيت دارد مثلاً نسبت به رژيم صهيونيستي و هولوكاست و مبارزه با آمريكا، بايد صراحت لهجه وجود داشته باشد.
\r\n
\r\nتابناک: برخی علما حتی حامیان دولت بحث نگرانيای را بابت نفوذ نيروهاي بيگانه در دولت مطرح كردند. اقدامات دولت در بحث حجاب، نمايندگان ويژه و معاونين در روزنامه ها انعكاس گسترده داشت و در جلسه مجلس خبرگان نیز این نگرانی دوباره مطرح شد، آن هم از جانب نزديكان و حاميان دولت، نظر شما چیست؟
\r\n
\r\nنوروزي: ما همواره از جرياني با عنوان ملي گرايي هراس داشته ايم. جريان ملي گرايي از صدر مشروطيت در حوزه انقلابي ايران تا به امروز چالش هايي را در حركت اسلام گرايان ايجاد كرده و ملي گرايي يعني توجه به دين زرتشت و شاهان باستان و اگر چه اينها خوبي هايي داشته اند ولي به هر حال جداي از اسلام بودند و با ظهور اسلام ما بايد از آنها فاصله بگيريم. مباحثي كه به عنوان تفكر ملي گرايانه مطرح مي شد به آقاي خاتمي هم ضربه زد و كاري كردند كه در سازمان ملل به جاي آنكه قران بخواند اشعار خاصي خواند و احساس مي شود در دولت فعلي نیز به نحوي بروز كند و لذا علما و بزرگان اخطار هايي داده اند كه جدي است.
\r\n
\r\nآنچه مهم است امام و تفكر امام(ره) است؛ تفكر ايشان به انقلاب ما عظمت و اصالت داده و تاكنون اين راه ادامه دارد و همه از جمله نمايندگان و رئيس جمهور بايد به فرمايشات امام(ره) توجه بيشتري داشته باشند و احتياط كنند كه با تفكر امام(ره) فاصله نگيرند.
\r\n
\r\nتابناک: آيا صحبت هاي اخير ريیس جمهور جمهور حداقل بهانه اي نمی شود براي القاي تعارض و تضاد وی با تفکرات حضرت امام؟
\r\n
\r\nنوروزي: مواضع رئيس جمهور كه بيشتر روزنامه ها به آن دامن زده اند از طرف وي قابل جبران است. فكر نمي كنم اعتقاد وي چنين باشد و این تفسيري است كه از طرف روزنامه ها صورت گرفته و جبران خواهد كرد.
\r\n
\r\nتابناک: آيا لزومي داشت كه جمله صريح امام(ره) نقد شود؟
\r\n
\r\nنوروزي: شخص رئيس جمهور به روح انقلاب و نظام پايبند است. محور هشتم سفر هیات دولت تقویت و توسعه امور مختلف فرهنگی و دینی است. وی از تقویت حوزه های علمیه حمایت می کند و معتقد است که آموزش و پرورش و دانشگاه ها حق خود را گرفته اند و در حال حاضر باید به حوزه ها رسیدگی شود. با مشاهده چنین تفکری قابل پذیرش نیست که رئیس جمهور به دنبال ملی گرایی باشد یا اینکه خود را در راس کلیه امور بداند. باید شرایط را به گونه دیگر دید و از وی یک بار دیگر این مسائل را سؤال کرد.
\r\n
\r\nتابناک: سوال دوباره در این مورد را چه کسی باید از رئیس جمهور بپرسد؟ مجلس یا جای دیگر؟ با وجودی که افراد بیشمار وحتی اصولگرایان این بحث را زیر سوال برده اند، روزنامه ایران این بحث را دوباره تجدید چاپ کرد.
\r\n
\r\nنوروزي: من روزنامه ایران را مقصر می دانم و برخی در این امر تصمیم عجولانه گرفته اند.
\r\n
\r\nتابناک: آقای بقایی معاون رئیس جمهور گفته است، آقای رئیس جمهور کورش زمان است.
\r\n
\r\nنوروزي: دولت در مباحث گردشکری مصوبات زیادی داشته اما از تبلیغات کورش چیزی ندیده ایم. روح تفکر رئیس جمهور را در روح برنامه پنجم توسعه؛ سفرهای استانی و قانون برنامه و بودجه کشور می توان دید که با کار کارشناسی به بازار آمده است و ما در ظاهر امر چیزی جز اسلام نمی بینیم. وقتی مسئولین خسته هستند و خبرنگاران سوال می پرسند حرف هایی گفته می شود که به این گفته ها اعتقادی نداریم.
\r\n
\r\n ما نسبت به رئیس جمهور و وزرای وی اعتقاد ویژه داریم. من از طرف ایشان قول می دهم که رئیس جمهور جبران خواهند کرد و منظور وی این نبوده که قوه مجریه مافوق مجلس است.
\r\n
\r\nتابناک: ایا فرمایش امام(ره) منحصر به دوره زمانی خاصی می شود؟
\r\n
\r\nنوروزي: امام(ره) فرزند قران مجید است؛بعضی از فرمایشات امام(ره) جزو محکمات است. مثل جمله آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.
\r\n
\r\nدر مورد اینکه مجلس در راس امور است یعنی از نظر نظارت و قانون گذاری در راس امور است. مجلس در راس امور است نه در راس ولی فقیه و در راس کلیه امور. از نظر حاکمیتی ولی فقیه و از نظر اجرا رئیس جمهور در راس است.
\r\nما مجلس سوم و ششم را داشتیم که از پشت همین تریبون با آمریکا همکاری داشتند، انرژی هسته ای را لو دادند، در مجلس تحصن کردند و برعلیه ولایت فقیه صحبت کردند. مجلسیان در راس امور نیستند.
\r\n
\r\n
\r\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[7371] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n یک هفته پیش\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #16\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n استیضاح وزیر علوم کلید خورد\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n عضو کمیسون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از کلید خوردن استیضاح وزیر علوم تحقیقات و فناوری خبر داد.
\r\n
\r\nبه گزارش خانه ملت، "سعداله نصیری قیداری" در خصوص محورهای استیضاح وزیر علوم گفت: مهمترین دلایل استیضاح کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در چهار محور تهیه شده است.
\r\n
\r\nوی تصریح کرد: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ماه های اخیر دست به اقداماتی تعجب برانگیز زده از جمله این موارد می توان به تعویض روسای 15دانشگاه، برخوردهای دور از شان با اساتید نخبه دانشگاه ها و بازنشسته کردن آنها اشاره کرد.
\r\n
\r\nنماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: از دیگر دلایل استیضاح وزیر علوم تحقیقات وفناوری می توان به عدم اجرایی شدن تحقق سهم اعتبارات پژوهشی از تولید ناخالص ملی اشاره کرد.
\r\n
\r\nعضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی یادآور شد: متاسفانه وضعیت دانشگاه های کشور در حالی که باید روحیه علم آموزی و آموزشی در آن موج بزند با عملکردهای ضعیف وزارت علوم تحقیقات و فناوری خمودگی را در مراکز علمی شاهدیم.
\r\n
\r\nنصیری قیداری خاطرنشان کرد: وزیر علوم تحقیقات و فناوری در خصوص پاسخگویی به عملکردش در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حاضر می شود.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nمنبع
\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[7438] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n یک هفته پیش\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #17\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n احمدی نژاد از 170 نماینده تذکر گرفت\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n 170 نماینده مجلس با تذکر با رئیس جمهور در خصوص اظهاراتش درباره جایگاه مجلس خواستار پرهیز وی از اظهارات مناقشه آمیز و مغایر با قانون و بیانات امام و رهبری شدند.
\r\n
\r\nبه گزارش خبرگزاری مهر، 170 نفر از نمایندگان مجلس در تذکری به رئیس جمهور خواستار پرهیز از بیان مطالب تحریک کننده و بیفایده در خصوص مجلس شورای اسلامی ، برخلاف نظر حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و قانون اساسی و ایجاد مناقشه بیمورد در کشور شدند.
\r\n
\r\nمتن این تذکر کتبی به رئیس جمهور به شرح زیر است:
\r\n
\r\nجنابعالی در آستانه سفر به نیویورک برخلاف نص بیانات حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و برخلاف قانون اساسی جایگاه مجلس را که حاصل خونهای جوانان این کشور و نتیجه الله و اکبرهای ملت ایران است، مورد خدشه قرار دادید.
\r\n
\r\nبین مطالب مذکور علاوه بر اینکه ممکن است موجب نگرانی ملت ایران در تضعیف مردم سالاری دینی و نقض وحدت بین مسئولان کشور شود میتواند دولت و قوای دیگر را از خدمت رسانی به مردم و پیگیری خواسته های اصلی آنها و پرداختن به رفع مشکلات مردم باز دارد.
\r\n
\r\nمردم از رئیس جمهور و سایر مسئولان انتظار دارند که به مسایل اساسی کشور مانند اشتغال جوانان، جلوگیری از گرانی بعضی از کالاهای اساسی، جلوگیری از قاچاق بیرویه کالاها و حمایت از تولیدات داخلی و مبارزه با فساد اقتصادی و مبارزه با مفاسد اجتماعی در سطح کشور بپردازد و لازم است دولت به جای دخالت در امور قوای دیگر و نفی جایگاه مجلس که نماد اصلی مردم سالاری دینی است، به وظایف خود عمل کند.
\r\n
\r\n
\r\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[7533] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n یک هفته پیش\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #18\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n زمزمههاي استيضاح وزير علوم در مجلس\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n زمزمههايي مبني بر استيضاح وزير علوم تحقيقات و فناوري با محوريت موضوع برخورد با اساتيد در مجلس شنيده ميشود.
\r\n
\r\nبه گزارش خبرنگار ايلنا سعدالله نصيري ايداري در گفت وگو با خبرنگار ايلنا در پاسخ به سوالي در مورد شايعه استيضاح وزير علوم در مجلس نحوه تعويض روساي دانشگاهها، نحوه گزينش اساتيد، عدم توفيق در بخش فناوري وزارتخانه، عدم تطبيق اعتبارات پژوهشي با ايلنا: برنامه چهارم، عدم پيگيري مسائل مربوط به حريم و حرمت دانشگاهها را دلايل احتمال استيضاح كامران دانشجو ذكر كرد.
\r\n
\r\nوي افزود: هم اكنون طرح استيضاح وزير علوم در مرحله جمع آوري امضا است از سوي ديگر غلامحسين مسوولي ريحان ديگر عضو كميسيون آموزش و تحقيقات معتقد است كه اين استيضاح نميتواند جدي شود.
\r\n
\r\nوي موضوع انتقادات از دانشجو را بازنشستگي اساتيد دانست و افزود: من طرح استيضاح را نديدم آن را امضا كنم اما در كشورهاي توسعهيافته از نخبگان و اساتيد بهعنوان سرمايههاي اصلي كشور استفاده ميكنند و تا زماني كه قادر به كار كردن هستند از آنان استفاده ميشود نه اينكه كنار گذاشته شود و در كشور ما نيز اينگونه باشد.
\r\n
\r\nهمچنين مجيد نصيرپور در گفت وگو با خبرنگار ايلنا ضمن بياطلاعي از طرح استيضاح وزير علوم اظهار داشت: اگر چنين طرحي باشد حتما آن را امضا ميكنم زيرا دانشجو بايدهاي يك وزير علوم را ندارد و هيچ آشنايي با اين عرصه ندارد مطمئن هستيم در بلند مدت دانشگاهها از وجود وي ضرر ميكند.
\r\n
\r\nوي افزود: برخورد با اساتيد و مديران دانشگاهها غير علمي است و نگرانيم كه جنبه سياسي داشته باشد و اين درحالي است كه مقام معظم رهبري همواره بر سياسي بودن دانشگاهها تاكيد كردند زيرا اين مساله ميتواند تضمينكننده نظام سياسي باشد.
\r\n
\r\nعضو كميسيون اجتماعي مجلس با اشاره به اينكه گفته ميشود احزاب در دانشگاه حضور دارند تصريح كرد: ميتوان اين فضا را مديريت كرد و از طرفي دانشجويان آنقدر آگاهي و شعور دارند كه عامل كسي يا گروهي نشوند و اگر اجازه ندهيم دانشجويان مطالبات خود را پيگيري كنند نتايج بدي در انتظار ما خواهد بود.
\r\n
\r\nنماينده سراب در پايان گفت: متاسفانه وزير علوم توان مديريت فضاي دانشگاهها را ندارد.
\r\n
\r\n
\r\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[7535] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n یک هفته پیش\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #19\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n تحويل دو طرح استيضاح به هيئت رئيسه\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n عضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس از تحويل طرح هاي استيضاح حميدرضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش و مجيد نامجو وزير نيرو به هيئت رئيسه مجلس خبر داد.
\r\n
\r\nولي اسماعيلي نماينده گرمي در مجلس در گفتگو با خبرنگار جام جم آنلاين با بيان اينكه در جلسه روز سه شنبه مجلس طراحان استيضاح وزير آموزش و پرورش و نيرو طرح هاي خود را تحويل هيئت رئيسه مجلس دادند،گفت: طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش 27 امضا و طرح استيضاح وزير نيرو 42 امضا دارد.
\r\n
\r\nعضو شوراي مركزي فراكسيون اكثريت مجلس گفت: طراحان پيگير اعلام وصول اين استيضاح هستند و هيئت رئيسه بايد مطابق آيين نامه اين طرح ها را اعلام وصول كند.
\r\n
\r\nاستيضاح مجيد نامجو وزير نيرو از روز سه شنبه دوم شهريور در مجلس مطرح شد كه 18 محور دارد.
\r\n
\r\nتاكنون 2 نشست ميان طراحان استيضاح با اين وزير برگزار شد اما اين نشست ها بي نتيجه بود.
\r\n
\r\nاستيضاح حميدرضا حاجي بابايي وزير آموزش و پرورش از روز سه شنبه 16 شهريور در مجلس تهيه شده. اين طرح چندين محور دارد.
\r\n
\r\nاعتراض معلمين نسبت به نحوه برگزاري آزمون استخدامي در وزارت آموزش و پرورش،تبعض در توزيع معلمين در سطح كشور و عدم رعايت كرامت انساني آنها از جمله محورهاي اين استيضاح است.
\r\n
\r\nهمچنين استيضاح صادق خليليان وزير جهاد كشاورزي در مجلس مطرح بود كه 4 نشست ميان طراحان و وزير برگزار شد و در نهايت طراحان استيضاح به وزير مهلت سه ماهه دادند تا مشكلات موجود در وزارتخانه رفع گردد.
\r\n
\r\n
\r\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[8029] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n 3 روز پیش\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #20\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n درخواست رییس قضا از صدا و سیما\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n آيتالله صادق آملي لاريجاني رييس قوهي قضاييه با انتقاد از رفتار دوگانهي غرب و بهويژه آمريكا در برخورد با حقوق بشر گفت: هر انسان آزاده و منصفي از رفتارهاي دوگانه مدعيان حقوق بشر در آمريكا متاسف ميشود.
\r\n
\r\nبه گزارش اداره كل روابط عمومي و تشريات قوهي قضاييه، رييس قوهي قضاييه در جلسهي مسوولان عالي قضايي با اشاره به تصميم آمريكا در ايجاد محدوديت براي 8 مقام مسوول ايراني گفت: اين مساله كه رييسجمهور يك كشور مدعي حقوق بشر به صورت يكطرفه و بدون انجام مراحل و مقدمات حقوقي و قضايي، راجع به مسوولان يك كشور ديگر احكامي را جاري كند نشان ميدهد كه تا چه حد ادعاي پايبندي آنان به قانون و حقوق بشر دروغ است و تا چه حد در اين كشور مدعي، كار سياسي با بحثهاي قضايي و حقوقي گره خورده است.
\r\n
\r\nآيتالله آملي لاريجاني، رفتارهايي مانند صدور حكم تحريم و محروميت براي مقامات ايراني از سوي آمريكا را نشانهي استيصال اين كشور در مقابل پايمردي و مقاومت مردم و مسوولان ايران دانست و افزود: چنين اعمال غيرمنطقي و غيرمنصفانه و البته خندهداري از جانب مقامات آمريكايي سردرگمي آنان در برابر كشور ايران را به خوبي آشكار كرده است.
\r\n
\r\nرييس قوهي قضاييه با اشاره به ماجراي «مبتلا كردن مخفيانه بيش از هزار نفر از مردم گواتمالا به بيماريهاي مقاربتي آن هم به بهانهي انجام كارهاي پزشكي از سوي آمريكا» كه به تازگي افشا شده است، گفت: امروزه كساني مدعي دفاع از حقوق بشر شدهاند كه ساليان قبل به صورت كاملا غيرانساني عدهاي از مردم بيگناه يك كشور ديگر را در معرض آزمايشهاي پزشكي خود قرار دادهاند و آنان را به بيماريهاي مقاربتي مبتلا كردهاند تا اثر داروهاي خود را بر روي اين بيماران آزمايش كنند.
\r\n
\r\nآيتالله آملي لاريجاني چنين اقداماتي را آن هم از سوي جامعه اسلامي يك كشور غربي مدعي حقوق بشر در كنار لشكركشيهاي متعدد نظامي به كشورهاي مختلف نشانهاي بارز از كذب بودن ادعاي حقوق بشري آمريكا دانست.
\r\n
\r\nرييس قوهي قضاييه به جريانات كشور عراق اشاره كرد و گفت: آرامش و ثبات عراق خواست قطعي ملت و دولت ايران است و اميدواريم بعد از مدتها كشمكشهاي نظامي و سياسي، كابينهي اين كشور تشكيل شود.
\r\n
\r\nآيتالله آملي لاريجاني تاكيد كرد: وجود عراقي مستقل و امن و داراي ثبات سياسي و امنيتي براي كشور ايران و ساير كشورهاي منطقه حائز اهميت فراوان است.
\r\n
\r\nرييس قوهي قضاييه سپس با اشاره به انتخاب سخنگوي قوهي قضاييه ابراز اميدواري كرد فصل جديدي در اطلاعرساني قوهي قضاييه نسبت به اقدامات انجام شده و نيز برنامههاي آينده اين دستگاه آغاز شود.
\r\n
\r\nآيتالله آملي لاريجاني توجه بيشتر رسانهها و صدا و سيما به فعاليتهاي قوهي قضاييه را خواستار شد و گفت: قطعا اطلاعرساني از عملكرد دستگاه قضايي در كنار بالا بردن اطلاعات حقوقي مردم از طريق رسانهها بهويژه صدا و سيما بسيار اثربخش است.
\r\n
\r\nرييس قوهي قضاييه تاكيد كرد: صدا و سيما ابزار بسيار مهم فرهنگي و اجتماعي و بسيار تاثيرگذار است و اگر به عنوان مثال در زمينهي اعمال مجازات عاملان ناامني اجتماعي از سوي دستگاه قضايي اطلاعرساني بهموقع و مناسب انجام شود اثرگذاري اين مجازاتها چند برابر خواهد شد.
\r\n
\r\nآيتالله لاريجاني با تاكيد بر تقويت اطلاعرساني قضايي با كمك رسانهها و با بيان اينكه بسياري از كارهايي كه در قوهي قضاييه صورت ميگيرد بايد با اطلاعرساني مناسب بازتاب خوبي در جامعه داشته باشد، تعيين سخنگوي دستگاه قضايي، انتصاب نمايندگان جديد دستگاه قضايي در صدا و سيما و تدوين نهايي نظام جامع اطلاعساني قضايي را گامهايي نو براي گشودن فصل جديدي از اطلاعرساني در قوهي قضاييه اعلام كرد.
\r\n
\r\nرييس قوهي قضاييه در ابتداي سخنان خود شهادت حضرت امام جعفر صادق(ع) را به تمام ملت ايران و شيعيان جهان تسليت گفت.
\r\n
\r\nدرادامهي جلسه، مسوولان عالي قضايي مشكلات زندانهاي كشور را بررسي كردند و نسبت به تقويت جنبههاي تربيتي زندانها تاكيد شد.
\r\n
\r\nهمچنين پارهاي روشها براي حبسزدايي كه از سياستهاي كلي مقام معظم رهبري در مورد دستگاه قضا است، مورد بررسي قرار گرفت و مقرر شد كميتهاي از مسوولان قضايي اين مساله را دنبال كند و با پيشنهادات روشن در باب اصلاح قوانين و آييننامهها علاوه بر تلاش در بهبود وضع فيزيكي زندانها، فضا را براي اصلاح و تربيت مجرمان هموار سازند و نيز وزير دادگستري موظف گرديد تا اعتبارات مورد نياز اين مساله را در دولت پيگيري نمايد.
\r\n
\r\n
\r\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[8030] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n 3 روز پیش\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #21\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n Balatarin \r\n\r\n Donbaleh \r\n\r\nFacebook\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n قنبری: چرا متن تذكرم به وزير تغيير كرد؟\r\n \r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n نماينده مردم ايلام در مجلس با استناد به ماده 77 آيين داخلي مجلس، گفت: چرا متن تذكرم به وزير بهداشت تغيير كرده بود؟
\r\n
\r\nبه گزارش ايسنا، داريوش قنبري ادامه داد: گاهي اوقات متن تذكرات كتبي در هيات رييسه مجلس به گونهاي تغيير ميكند كه انسان تعجب ميكند. اگر سوالات ويراستاري ميشود لااقل به نماينده تذكردهنده اطلاع داده شود تا با هماهنگي نماينده اين كار انجام شود.
\r\n
\r\nوي يادآور شد: تذكرم درباره خلق وعدههاي وزير بهداشت بود ولي اين تذكر طوري قرائت شد كه گويي فقط تجهيز بيمارستانها مدنظرم بود.
\r\n
\r\nقنبري افزود: بنده موضوع توجه به وعدههاي وزير در اين زمينه را در تذكرم مطرح كرده بودم، خواهشم اين است محتواي تذكرات در هيات رييسه تغيير نكند.
\r\n
\r\nسيدشهابالدين صدر در پاسخ به تذكر نماينده ايلام ابراز اميدواري كرد متن تذكرات نمايندگان در ويرايشها تغيير نكند.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n یک کاربر برای این پست سودمند از gharibeh عزیز تشکر کرده اند:\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; pd[8338] = '\r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n
\r\n \r\n قدیمی\r\n یک روز پیش\r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n #22\r\n \r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n gharibeh\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n
همکار مدیر
\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22امتیازات: 1,576, سطح: 22
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%\r\n فعالیت: 79%
\r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n  
gharibeh آواتار ها\r\n
\r\n \r\n\r\n
\r\n  
\r\n
تاریخ عضویت: Jul 2010
\r\n
محل سکونت: کره خاکی
\r\n \r\n
\r\n نوشته ها: 293\r\n
\r\n \r\n
سپاس: 155
\r\n
\r\n \r\n \r\n 241 بار در 131 پست سپاس\r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n
\r\n\r\n حالت من : \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n\r\n \r\n پیش فرض\r\n استيضاح وزير آموزش و پرورش منتفي شد\r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n
\r\n \r\n استيضاح حاجيبابايي وزير آموزش و پرورش به دليل پس گرفتن امضاهاي درخواستكنندگان اين طرح منتفي شد.
\r\n
\r\nبه گزارش خبرگزاري فارس، سيدشهابالدين صدر كه رياست بخش پاياني جلسه علني امروز سهشنبه مجلس را بر عهده داشت اعلام كرد: به دليل منصرف شدن برخي درخواستكنندگان طرح استيضاح وزير آموزش و پرورش اين موضوع در مجلس منتفي شد.
\r\n
\r\nهمچنين محمد دهقان عضو هيئت رئيسه مجلس گفت كه بحث استيضاح وزير آموزش و پرورش كه هفته گذشته در مجلس اعلام وصول شده بود به دليل پس گرفتن برخي امضاهاي اين طرح منتفي شد.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\nمنبع\r\n
\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n \r\n
\r\n __________________
\r\n
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی
\r\n
\r\n \r\n \r\n\r\n \r\n\r\n \r\n\r\n
\r\n gharibeh آنلاین نیست.\r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n  \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n پاسخ با نقل قول\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n \r\n \r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n \r\n یک کاربر برای این پست سودمند از gharibeh عزیز تشکر کرده اند:\r\n \r\n \r\n \r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n
\r\n \r\n
\r\n
\r\n
\r\n\r\n\r\n\r\n'; // next/previous post info pn[4984] = "8381,4986"; pn[0] = ",4984"; pn[4986] = "4984,5204"; pn[5204] = "4986,5389"; pn[5389] = "5204,5394"; pn[5394] = "5389,5398"; pn[5398] = "5394,5445"; pn[5445] = "5398,5459"; pn[5459] = "5445,5461"; pn[5461] = "5459,5464"; pn[5464] = "5461,5546"; pn[5546] = "5464,5548"; pn[5548] = "5546,5714"; pn[5714] = "5548,5762"; pn[5762] = "5714,7370"; pn[7370] = "5762,7371"; pn[7371] = "7370,7438"; pn[7438] = "7371,7533"; pn[7533] = "7438,7535"; pn[7535] = "7533,8029"; pn[8029] = "7535,8030"; pn[8030] = "8029,8338"; pn[8338] = "8030,8381"; pn[8381] = "8338,4984"; // cached usernames pu[0] = guestphrase; pu[45] = "gharibeh"; // -->
Prev پست قبلی   پست بعدی Next
قدیمی 07-29-2010   #1
همکار مدیر
امتیازات: 1,576, سطح: 22 امتیازات: 1,576, سطح: 22 امتیازات: 1,576, سطح: 22
فعالیت: 79% فعالیت: 79% فعالیت: 79%
 
gharibeh آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Jul 2010
محل سکونت: کره خاکی
نوشته ها: 293
سپاس: 155
241 بار در 131 پست سپاس
حالت من :
پیش فرض اخبار حقوقی
این تاپیک جهت درج اخبار حقوقی ایجاد شده و خواهشمند است تنها اقدام به انعکاس خبرهایی کنید که مفهومی حقوقی داشته باشند و از درج اخبار حوادث خودداری کنید.


- اخبار حاوی مفهوم حقوقی دربردارنده موضوعات مربوط به مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری، اقدامات دولت، اخبار مربوط به قانون گذاری سایر کشورها و اخباری از این قبیل است.

__________________
برای اینکه شروع کنی لزوما نباید بزرگ باشی ولی برای اینکه بزرگ شوی لزوما باید شروع کنی

ویرایش توسط gharibeh : 07-29-2010 در ساعت 05:57 PM
gharibeh آنلاین نیست.   پاسخ با نقل قول
2 کاربر برای این پست سودمند از gharibeh عزیز تشکر کرده اند:
 

برچسب ها
اخبار, حقوقی

ابزارهای موضوع جستجو در موضوع
جستجو در موضوع:

جستجوی پیشرفته
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are غیر فعال
Pingbacks are غیر فعال
Refbacks are غیر فعال


موضوعات مشابه
موضوع نویسنده موضوع انجمن پاسخ ها آخرين نوشته
74ضربه شلاق یا دو ماه حبس جریمه بدحجابی parisas اخبار 1 07-18-2010 12:24 PMPowered by vBulletin
Farsi Skin Developed By: Admin
مسئوليت مطالب و نظرات كاربران، به عهده خود آنان است و لزوما نظر انجمن نيست


PageRank

SEO by vBSEO ©2010, Crawlability, Inc.
Sitemap