Traffic and system resource graphing

You have access to 27 interfaces:
WAN
LAN
<pptp-sh601-7>
<pptp-sh601-6>
<pptp-sh601-3>
<pptp-sh601-2>
<pptp-sh08>
<pptp-sh601-3-1>
<pptp-nsr-14>
<pptp-ghanbari>
<pptp-gaat>
<pptp-redfan-1>
<pptp-alit>
<pptp-93510>
<pptp-tarkan>
<pptp-hooman>
<pptp-tantan>
<pptp-hamed>
<pptp-sonia>
<pptp-parsa>
<pptp-sh603>
<pptp-nsr-21>
<pptp-reza>
<pptp-nsr-13>
<pptp-farhad>
<pptp-nsr-17>
<pptp-sh302>

Sitemap
با تمام وجود معتقدم همه ما به نوعی می فهمیم چه وقت رابطه مان رو به پایان است اما بیشتر وقت ها این حادثه آنقدر برایمان سخت و سنگین است که به روی خودمان نمی آوریم. ما این را از درونمان احساس می کنیم و ناخودآگاه شروع به دست و پا زدن می کنیم که […]