خودنمایی زننده و آزار دهنده خانم هنرمند در نمایشگاه ، بروز چنین رفتارهای عذاب آوری در نوع خود جالب توجه است. خانم هنرمند با خواب عجیب در نمایشگاه بیجینگ برخی از شاهدان را به تعجب وا داشته است. در ۹ آگوست خانم هنرمند به نام زو یی با خودنمایی عذاب آور خود نگاه مراجعه کنندگان را به سمت و سوی خود کشاند. وی در حالی که خود را کاملا برهنه نموده است روی تخت معذب به مطالعه و بازی می پردازد.

کار هنری خانم “۳۶ روز”نام دارد و در نمایشگاه Art Now Gallery بیجینگ برپا شده است و از ۹ آگوست آغاز و تا ۱۳ سپتامبر ادامه دارد. وی تصمیم گرفته است مدت ۳۶ روز را روی این تخت سپری نماید. وی روی این تخت آهنی ناجور می خوابد و در اوقات فراغت به بازی با موبایلش می پردازد.

بدن نمایی و خودآزاری زننده خانم هنرمند در نمایشگاه چین + عکس

1jceapy0

yz34for4

3xvsof3p

k2getopj

z95w0coc

ai1hxv2g